TermoDrewno.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów w Sklepie prowadzonym pod marką TermoDrewno.pl, umieszczonym na stronie internetowej www.termodrewno.pl

Definicje

Sprzedawca – Dombal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-987 przy ul. Kadetów 8,  PL952-220-29-60.

Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie.

Sklep – oznacza sklep umieszczony na stronie internetowej www.termodrewno.pl należący do Sprzedawcy i prowadzony pod marką TERMODREWNO zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Towar– towary uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Cena – wartość Towaru podana przy każdym przedmiocie na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

Dostawca – podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy dokonuje dostawy zamówionego Towaru do Klienta.

Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta.

Zamówienie – złożenie oferty zakupu za prezentowaną Cenę złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Umowa sprzedaży – wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Dostępność Towarów w Sklepie jest aktualizowana na bieżąco z uwzględnieniem jego technicznych możliwości.

1.2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

1.3. Ze względu na ograniczenia związane z dostępnością Towarów w asortymencie Sklepu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów w Cenach promocyjnych.

1.4. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

1.5. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie może być dokonana jedynie na terytorium Polski.

2. Rejestracja i warunki składania Zamówień

2.1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:

2.1.1. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

2.1.2. wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu (w tym zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu).

albo

2.1.3. jednorazowym wypełnieniu formularza danych kontaktowych (w tym zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu), pozwalającego na przesłanie zamówionego Towaru na miejsce zamówienia, bez trwałego zapisywania danych Klienta w bazie danych, którymi administruje Sprzedawca.

2.2. Klient może wskazać dane wymagane do wystawienia faktury VAT na zamówione Towary w trakcie rejestracji/wypełniania formularza danych kontaktowych lub w Zamówieniu.

2.3. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient powinien używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Loginu i hasła.

2.4. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi Klient.

2.5. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa przy wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej adresu e-mail i hasła lub, po zalogowaniu, na stronie Ustawienia konta. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

2.6. Dokonując rejestracji/wypełniając formularz danych kontaktowych oraz każdorazowo składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

2.7. Do korzystania ze strony sklepu zaleca się używanie następującej konfiguracji sprzętowej przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, lub Google Chrome w wersji 16.0 lub nowszej, lub Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.

3. Cena

3.1. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).

3.2. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają Kosztu dostawy. Koszt dostawy podawany jest każdorazowo podczas zamówienia, po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy i formy płatności.

3.3. Ceny prezentowane na stronie www.termodrewno.pl mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

4. Realizacja Zamówień

4.1. Poprzez stronę www.termodrewno.pl Klient składa zamówienie, które stanowi ofertę zakupu Towaru.

4.2. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy Towar znajduje się w magazynie Sklepu i potwierdza tę informację drogą elektroniczną (w ciągu 24h w dni roboczych) wysyłając e-mail na adres podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie dostępności Towaru oraz Ceny oznacza jednocześnie przyjęcie oferty zakupu.

4.3. W przypadku, gdy wybrany Towar jest nieodstępny, Sklep niezwłocznie kontaktuje się z Klientem informując o tym. Sklep może zaproponować inny towar o podobnych właściwościach i cenie wysyłając ofertę na adres e-mail podany podczas rejestracji. W wyżej wskazanym przypadku Klient może przyjąć ofertę Sklepu lub zrezygnować z dokonywana zakupu (informacja zwrotna mailem).

4.4. Potwierdzenie możliwości realizacji Zamówienia (potwierdzenie dostępności Towaru oraz Ceny) przez Sklep lub akceptacja przez Klienta oferty Sklepu, oznaczają zawarcie umowy sprzedaży.

4.5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową zamówione Towary podlegają rezerwacji do momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy, jednakże nie dłużej niż przez 3 dni robocze od momentu potwierdzenia Zamówienia lub mailowego przyjęcia oferty Sprzedawcy.

4.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

4.6.1. nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia,

4.6.2. po dwóch bezskutecznych próbach potwierdzenia mailowo Zamówienia,

4.6.3. złożenia Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4.7. Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Sprzedawca wysyła Towar do Klienta w dni robocze tj. poniedziałek-piątek.

4.8. Towary objęte Zamówieniem są dostarczane Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT oraz informacją potwierdzającą podstawowe prawa Klienta, w tym formularzem odstąpienia od zakupu. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy rejestracji lub składaniu Zamówienia.

4.9. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia (mailowo lub telefonicznie) pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

5. Zasady płatności

5.1. Cena i Koszt dostawysą regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:

5.1.1. za pobraniem, przy odbiorze Towarów jeżeli dostawa realizowana jest na adres Klienta;

5.1.2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 95 1500 1878 1218 7003 8484 0000

5.1.3. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności internetowych: kartą kredytową, kartą płatniczą, szybkimi przelewami.

5.1.4. Wszystkimi metodami płatności dostępnymi w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy, m.in.: kartą kredytową, gotówką, jeżeli Zamówienie odbierane jest we wskazanym sklepie stacjonarnym Sprzeawcy. 

5.2. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

5.4. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odrębnego ustalenia z Klientem warunków i formy zapłaty za zamówione Towary.

6. Dostawa lub odbiór Zamówienia

6.1. Składając Zamówienie Klient może wybrać następujące sposoby realizacji dostawy Towarów:

6.1.1. w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

6.1.2. w formie odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. W tym wypadku podczas składania zamówienia Klient musi wybrać, z proponowanej listy, że chce odebrać zamówienie osobiści.

6.2. O przewidywanym czasie realizacji dostawy Zamówień Klient zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym realizację Zamówienia.

6.3. Aktualny Koszt dostawy naliczany jest w końcowym etapie składania Zamówienia i jest podany do wiadomości Klienta przed potwierdzeniem Zamówienia. Tabela kosztów transportu prezentowana jest także na stronie internetowej Sklepu

6.4. Jeżeli Klient otrzyma przesyłkę z uszkodzoną taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich powinien on zweryfikować zawartość przesyłki, sprawdzić czy jest zgodna ze złożonym przez niego Zamówieniem i ewentualnie odmówić jej przyjęcia. W przypadku stwierdzonej niezgodności przewoźnik ma obowiązek sporządzić protokół reklamacyjny.

6.5. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie, ma prawo wezwać do siebie Przewoźnika dostarczającego przesyłkę, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni, od dostarczenia oraz zażądać spisania stosownego protokołu.

Zwracamy uwagę, że skorzystanie z prawa sporządzenia protokołu w terminie 7 dni od odebrania przesyłki przewiduje, że osoba, która zażąda ustalenia jej stanu musi udowodnić, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem.

7. Zwroty

7.1. Mając na uwadzeart. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia wydania Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawiera formularz wymiany/zwrotu umieszczony na stronie internetowej Sklepu oraz przesyłany jest Klientowi wraz z Zamówieniem.

7.2. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie się z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie sklepu. Prosimy o odesłanie wraz z towarem kopii dowodu zakupu.

7.3. Zwracany Towar lub Produkt powinien być dostarczony Sprzedawcy:

7.3.1. osobiście na adres ul. Wał Miedzeszyński 584, 03-994 Warszawa, lub

7.3.2. za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera etc. do sklepu stacjonarnego Sprzedawcy ul. Wał Miedzeszyński 584, 03-994 Warszawa,

7.4. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

7.5. Cena Towaru, Koszt dostawy zostaną zwrócone Klientowi w formie przez niego wskazanej niezwłocznie, nie później niż 14 dni po odstąpieniu przez Klienta od umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. 7.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, w związku z odstąpieniem, ponosi Klient.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

    • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
    • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
    • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
    • dostarczania prasy.

8. Reklamacje

8.1. Do reklamacji niepełnowartościowych Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.

8.2. Jeżeli do zakupionego Towaru została dołączona karta gwarancyjna, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej.

8.3. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8.5. Klient zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji zobowiązany jest przesłać Towar oraz prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny wraz z kopią dowodu zakupu na adres wskazanego w karcie gwarancyjnej punktu serwisowego lub do sklepu stacjonarnego Sprzedacy, ul. Wał Miedzeszyński 584, 03-994 Warszawa.

8.6. Klient w formularzu reklamacyjnym powinien podać jej powód oraz zamieścić dane kontaktowe takie jak: min. numer telefonu lub adres email.

8.7. Niezgodność towaru z umową. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących konsumentami za niezgodność towaru z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

8.8. Kupujący traci uprawnienia określone w pkt. 8.7 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

8.9. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

8.10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta wskazanego w pkt. 8.7 w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

9.1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

9.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym / Zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z zm. – dalej jako: Ustawa) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazywane, ani odsprzedawane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji Zamówienia.

10.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Sprzedawca.

10.3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Zamówienia i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

10.4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Informacje oraz zdjęcia Towarów i Produktów prezentowane na stronie Sprzedawcy pod adresem www.termodrewno.pl podlegają ochronie prawa autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz do prezentacji na innych stronach internetowych.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego dotyczące działalności i funkcjonowania Sklepu.

11.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania pocztą elektroniczną Klienta o planowanej zmianie, Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

01-08-2014, Warszawa